Sinds januari 2016 staat de geplande Noord-West 380 KV-hoogspanningsleiding tussen de Eemshaven en Vierverlaten opnieuw volop in de publieke belangstelling. Inwoners van Westerdijkshorn, Wetsinge en Sauwerd hebben zich georganiseerd vanwege de bedreiging van hun waardevolle meeden- en wierdenlandschap. Er staat een grootschalige industriële stroomsnelweg gepland in hun leefgebied voor de lange periode van 50 jaar.

Het oude Groninger landschap en het weidevogelkerngebied tussen Westerdijkhorn en het Reitdiep hadden tot voor kort geen prioriteit in de besluitvorming. De ontwikkelingen gingen ook dwars in tegen de dappere pogingen van de Provincie Groningen in om te investeren in landschap, leefbaarheid en toerisme in het al door bevingsschade geteisterde gebied. Bestuurders en betrokken partijen dachten dat het niet anders kon.

Gelukkig keert het tij. Volgens experts en Tennet is het mogelijk een aanzienlijk deel van de 380 kv-verbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten ondergronds aan te leggen. Ook hebben de gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn en de provincie Groningen een duidelijk politiek signaal afgegeven aan het Ministerie van Economische Zaken om ondergrondse mogelijkheden verder te onderzoeken voor het Oude AE-Meedengebied en Middag Humsterland. Het ministerie van EZ is niet populair in deze provincie. Dit is het moment dat het gebied van dit ministerie een breed gedragen besluit mag verwachten waarin lokale waarden met prioriteit worden meegenomen. Het gas komt uit de grond en de elektriciteit moet erin, want er gaat niets boven Groningen!

Gezamenlijke brief Groningse overheden, maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen, 6 februari 2017.

Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten is klap in gezicht

Op 7 februari is er in de Tweede Kamer een debat over de hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Eemshaven en Vierverlaten. Minister Kamp van Economische Zakenheeft besloten dat deze verbinding geheel bovengronds wordt aangelegd. De regio is het grondig oneens met dit besluit. Hieronder een brief van Provincie Groningen en groninger gemeenten:

Wij, wethouders van de betrokken gemeenten, het provinciebestuur en zestien maatschappelijke organisaties en burgerwerkgroepen, willen dat de hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk onder de grond worden aangelegd.

Als minister Kamp blijft bij zijn besluit, wordt ons mooie Middag-Humsterland – nationaal landschap nota bene – voor de komende tachtig tot honderd jaar visueel aangetast. In ons wierdenlandschap, daterend uit 500 jaar voor Christus, komen dan vier dikke elektriciteitsdraden onder elkaar te hangen aan masten van meer dan 50 meter hoogte. Dat geldt ook voor het Reitdiepdal, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Waardevol natuurgebied dus.

Impressie van toekomstige hoogspanning bij Klein Wetsinge.

Dat vinden wij onaanvaardbaar. Het gaat deels immers om een van de oudste cultuurlandschappen van West-Europa, een parel die wij koesteren. Gordijnen in het open en weidse landschap dat zo kenmerkend voor onze provincie is – alsof je met een dikke stift dwars over de Mona Lisa gaat.

Foto: impressie van toekomstige hoogspanning bij Klein Wetsinge. Het trieste is: dit hoeft helemaal niet. Technisch gezien is het mogelijk om in Nederland alle kabels onder de grond te stoppen. Omdat dit onbetaalbaar zou worden, is de afspraak dat er zo’n 40 kilometer aan hoogspanningskabels onder de grond kan. Wij hebben minister Kamp gevraagd om daarvan zo’n tien kilometer in Groningen te gebruiken. Maar waar de minister in andere delen van Nederland wel kiest voor alternatieven die hem geld kosten, zegt hij tegen ons dat het Groninger landschap voor hem geen pronkjuweel is dat je moet koesteren. Kabels onder de grond brengen is te duur en levert ook geen meerwaarde op, stelt hij. Toch hebben wij niet het gevoel dat we overvragen. Wij zien, samen met de minister, de noodzaak in van de nieuwe verbinding. Nederland maakt immers steeds meer gebruik van elektriciteit en moet van het gas af. Mede daarom komt de Cobra-kabel naar Scandinavië naar de Eemshaven, zodat Nederland duurzaam aan de stroom kan. De energie-infrastructuur die bij ons in Groningen gestalte krijgt, is dan ook cruciaal voor de gehele Nederlandse energievoorziening. De Eemshaven is het stopcontact, en de hoogspanningsverbinding door onze provincie het verlengsnoer voor de Randstad. Mag dat verlengsnoer een beetje netjes worden weggestopt, zoals je in je huiskamer ook doet? In het debat komen waarschijnlijk de drie moties aan de orde die de Kamer vlak voor Kerst aannam. Moties waarin het parlement de minister opriep om te zorgen voor een beter draagvlak in de streek voor de route van de nieuwe hoogspanningskabels. Moties, die de minister naast zich neer legde. Nu hoeven het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder Tennet wat ons betreft niet helemaal opnieuw te bekijken welke routes mogelijk zijn. De provincie Groningen heeft afgelopen zomer al eens laten bekijken welke varianten er mogelijk zijn. Maar omdat de tijd dringt, zijn wij – alle betrokken bestuurders van de regio – al tevreden als we tien kilometer van de route die de minister heeft aangewezen onder de grond krijgen. Hoewel het natuurlijk vreemd is dat er überhaupt tijdnood is ontstaan: in 2009 startte het ministerie van EZ al met het proces om een nieuwe hoogspanningsverbinding te plannen. Het is onverteerbaar dat wij nu de rekening krijgen voor dit jarenlang slepende proces. En dat terwijl er bestuurlijk grote bereidheid is om aan de nieuwe hoogspanningsverbinding mee te werken. We snappen de urgentie. Daarom is het ongelooflijk zuur en een klap in ons gezicht dat minister Kamp onze uitgestoken hand negeert. Veel erger nog is dat hij de waarden van ons landschap voor de komende decennia verschrikkelijk aantast.

Gedeputeerden Henk Staghouwer en Fleur Gräper-Van Koolwijk, namens de provincie Groningen en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Winsum, Bedum, Zuidhorn en Groningen.

Ook namens Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland. Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Werkgroep bewoners Westerdijkshorn, Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge, Stichting Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger Dorpen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, Werkgroep 380 Westeremden, Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk, Molenstichting Winsum en buurtschap Nieuwbrug.

 

 

Voorpagina NRC, fakkeltocht Gas Terug Groningen, 7 februari 2017