Nieuws

 

 • Artikel in Dagblad van het Noorden van 11 april 2017

 http://www.dvhn.nl/groningen/Sprankje-hoop-voor-ondergrondse-380-kV-stroomlijn-Groningen-22135834.html

 • Artikel in Dagblad van het Noorden van 11 april 2017

http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Er-is-een-alternatief-voor-een-380-kV-stroomlijn-in-de-regio%E2%80%99-22133428.html

 • Artikel in Dagblad van het Noorden van 5 april 2017

http://www.dvhn.nl/groningen/Definitief-besluit-over-aanleg-380-kV-toch-op-bordje-nieuw-kabinet-22121265.html

 • Artikel in Dagblad van het Noorden van 4 april 2017

http://www.dvhn.nl/groningen/Regio-boos-over-akkoord-380-KV-22117640.html

 • Artikel in Dagblad van het Noorden van 4 april 2017

http://www.dvhn.nl/groningen/Streep-door-ondergrondse-aanleg-380-KV-stroomlijn-22115977.html

 • Artikel in Dagblad van het Noorden van 14 februari 2017

DVHN_Tweede Kamer sommeert minister opnieuw tot verkabeling 380 KV_14_02_2017

 • Artikel in RTVNoord van 8 februari 2017

RTVNoord_Deel Tweede Kamer steunt Groningen in hoogspanningsstrijd_08_02_2017

 • Artikel in RTVNoord van 24 januari 2017

RTVNoord_Tweede Kamer gaat in debat over hoogspanningskabels_24_01_2017

 • Artikel in NRC van 24 januari 2017

NRC_Een stroomgordijn is goedkoper_24_01_2017

 • Artikel in Volkskrant van 24 januari 2017

Artikel 24 01 2017 Volkskrant doc05090820170124094722

 • Artikel in Dagblad van het Noorden van 14 december 2016

Onderzoek naar ander tracé stroomsnelweg Eemshaven – Hoogkerk

http://www.dvhn.nl/groningen/Onderzoek-naar-ander-trac%C3%A9-stroomsnelweg-Eemshaven-Hoogkerk-21849167.html

 • Artikel in Dagblad van het Noorden van 13 december 2016

‘Geen overleg over tracé stroomlijn’

scan-dvhn-13-dec-2016

 

 • Brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen aan de Minister van EZ, dd 9 december 2016

definitieve-brief-van-regio-aan-minister-kamp-inzake-380-kv

 • Persbericht 7 december 2016

Regio wil deel 380kV Eemshaven-Vierverlaten onder de grond

De impact van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningskabels op het Groninger landschap is zo groot, dat minister Kamp waar mogelijk moet kiezen voor een ondergrondse oplossing (verkabelen). Dat standpunt hebben de provincie Groningen en de betrokken gemeenten vanmiddag uitgesproken in een overleg met het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder Tennet.

De regio zal deze opvatting deze week in een brief verwoorden aan minister Kamp, die naar verwachting nog voor de Kerst een besluit neemt over de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

In het overleg vandaag op het provinciehuis kregen gedeputeerde Staghouwer en de wethouders van de betrokken gemeenten te horen dat het ministerie niets voelt voor een ondergrondse oplossing. Het is te duur, het kost te veel tijd en er is bovendien geen noodzaak voor, luidt kort samengevat de argumentatie.

Volgens de regio zijn er alternatieve routes mogelijk, die minder schade opleveren dan het zogeheten voorkeurstracé van Tennet en EZ. Dit voorkeurstracé heeft een grote, negatieve invloed op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van nationaal landschap Middag-Humsterland.  Ook het wierdengebied, inclusief de weidevogels, wordt fors aangetast. Middag Humsterland is het oudste cultuur landschap van West-Europa en maakt aanspraak op de status Unesco werelderfgoed. De regio betreurt dat er  nu tijdsdruk is, terwijl het proces om de route te bepalen  in 2009 startte.

Onder druk van de Tweede Kamer gaf minister Kamp dit voorjaar aan nog eens goed te kijken naar de voorgenomen aanleg van 380 kilovolt leidingen in Nederland. De aanleiding hiervoor was dat het inmiddels technisch mogelijk is om delen van de leiding te verkabelen. Dat was in de periode dat er naar verschillende routes in Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Groningen werk gekeken nog niet zo.

Inmiddels blijken er nu varianten in Groningen mogelijk, die beter scoren op de criteria die Tennet en het ministerie gebruikten om het voorkeurstracé aan te wijzen, zowel bovengronds als deels ondergronds.  In deze alternatieven wordt de visuele schade aan het landschap iets minder, mits de minister ook financieel bijdraagt aan landschappelijke compensatiemogelijkheden.

Volgens huidige inzichten is het mogelijk om 40 kilometer in Nederland te verkabelen. Daarvan moet een deel in Groningen terechtkomen, aldus de regio. Als er elders in Nederland wordt verkabeld, dan moet een provincie die dagelijks geconfronteerd wordt met de gevolgen van gaswinning daar zeker voor in aanmerking komen.

De 380kv hoogspanningskabels spelen in de energietransitie een belangrijke rol en zijn cruciaal voor de gehele Nederlandse energievoorziening. Als minister Kamp niet kiest voor verkabeling, dan wordt er weer schade toegebracht aan Groningen, zowel aan kwetsbare natuurgebieden als aan het open landschap van Middag-Humsterland.  Zonder compensatie is dat  voor ons niet acceptabel,  stelt de regio.

Wanneer  minister Kamp voor het  Kerstreces de knoop doorhakt, volgt naar verwachting in januari een debat in de Tweede Kamer. Provincie en gemeenten zoeken in dat geval de Kamerfracties op om aandacht te vragen voor de gevolgen van de aanleg van de hoogspanningskabels.

 • Artikel in Dagblad van het Noorden van 23 oktober 2016

380-kv-tekst-23-okt-2016-001

 • 5 oktober 2016

http://www.dvhn.nl/groningen/Groningen-langs-de-kant-bij-%E2%80%98stroomlijn%E2%80%99-21680491.html

 • 28 juni 2016

http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/27/groningen-wil-2948218

 

 • Lobby voor zorgvuldig Noord-West 380 kV-tracé groeit

GRONINGEN (Energeia) – Veertien Groningse bewoners-, natuur- en cultuurorganisaties hebben zich verenigd in hun strijd om de plannen voor een nieuwe hoogspanningsverbinding aan te passen aan hun wensen. Zij roepen minister Henk Kamp (Economische Zaken) op om mee te mogen praten over de tracékeuze voor deze verbinding.

Landelijk netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken werken aan een ontwerp-inpassingsplan voor een nieuwe hoogspanningsverbinding door Groningen, de Noord-West 380 kV-verbinding die van Eemshaven naar Vierverlaten moet komen. Dat plan, dat moet leiden tot een definitief tracé, zou eerst voor de zomer verschijnen, maar nadat minister Henk Kamp (Economische Zaken) toezegde om de mogelijkheid van verkabeling nog eens te bekijken, staat dit voor dit najaar op de rol. De Noord-West 380 kV moet een bestaande 220 kV-verbinding vervangen. Daarvoor komen er nieuwe masten te staan, met nieuwe circuits erop.

Ondertussen klinken in Groningen steeds meer stemmen om de provincie zelf meer te betrekken bij de planvorming, en zorgvuldig een nieuw tracé te bepalen. Er wordt op basis van de huidige plannen gevreesd dat de komst van de nieuwe, zwaardere hoogspanningsverbinding het open landschap te veel aantast, onder andere door knikken in het tracé, en dat masten te dicht op historische dorpskernen komen te staan. Deze woensdag hebben veertien Groningse organisaties gezamenlijk een brief aan Kamp gestuurd. Het gaat om bewonersgroeperingen, maar ook om partijen als Natuurmonumenten, Vereniging Avifauna Groningen, Bond Heemschut Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken, agrarische natuurverenigingen, Landschapsbeheer Groningen en Milieufederatie Groningen.

In hun schrijven geven ze aan dat het tracé “onnodig veel afbreuk doet aan het karakteristieke landschap van Groningen, de kwaliteit van de leefomgeving, het cultureel erfgoed en waardevolle weidevogelgebieden”. Ze roepen de minister op om “met alle relevante gebiedspartijen en betrokkenen tot een zo goed mogeljk tracé te komen.” De briefschrijvers noemen het voorlopig aangegeven tracé achterhaald, omdat die 220-kV route is bepaald in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Die route, door nationaal landschap, met vele knikken en niet aansluitend bij andere infrastructuur, zou tegenwoordig nooit zo gekozen worden, betogen zij.

“Dit grote hekwerk tast de openheid en weidsheid van het kwetsbare wierdenlandschap aan, doet afbreuk aan de beleving van de vaak eeuwenoude cultuurhistorische waarden, bedreigt trekvogels en jaagt weidevogels weg”, zo vrezen de veertien belangenorganisaties. “Uw geplande nieuwe 380 kV zal dat landschap en daarmee de lokale leefbaarheid ernstig aantasten.” Ze hopen op gedeeltelijke verkabeling “in de meest kwetsbare gebieden” en bovengronds een aansluiting “bij bestaande infrastructuur en zo recht en optimaal mogelijk door het landschap”.

Twee bewonersverenigingen (die ook tot de huidige briefschrijvers behoren) roerden zichal eerder, net als drie gemeenten en de provincie Groningen.

© 2016 Energeia. Alle rechten voorbehouden.

 • 17 juni 2016

Kamp legt oor te luister bij omwonenden Noord-West 380kV

DEN HAAG (Energeia) – Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) betrekt bewonersorganisaties in het onderzoek naar eventuele tracéaanpassing voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV in Groningen. In het najaar moet duidelijk zijn hoe het tracé van de nieuwe verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten er uit komt te zien.

Op verzoek van Kamerleden en Groningse gemeenten onderzoekt Kamp of het toch zinvol kan zijn om delen van de nieuwe te bouwen hoogspanningsverbinding tussen Eeemshaven en Vierverlaten ondergronds te brengen. Toen landelijk netbeheerder Tennet vorig jaar aangaf meer ruimte te zien om stukken hoogspanningslijn onder de grond te brengen, werd nog aangegeven door Tennet en Kamp dat de Noord-West 380 kV-verbinding daar niet voor in aanmerking leek te komen. Tegenover de meerkosten ervan zouden onvoldoende voordelen staan, omdat er niet echt knelpunten mee zouden worden opgelost.

Groningse buurtbewoners, onder andere verenigd in Buurtvereniging Westerdijkshorn en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge, willen graag dat zij meer betrokken worden dan nu is gebeurd in het kiezen van het tracé zelf. Dat lijkt te gebeuren. Kamp laat in een Kamerbrief weten dat  hij rond het verkabelingsvraagstuk maar ook in de hele planvorming ook de omwonenden zal betrekken. In juli wil hij met bewonerswerkgroepen om tafel, zo geeft hij aan.

Het onderzoek dat Tennet uitvoert naar de vraag of verkabeling mogelijk toch loont in Groningen loopt nog, meldt Kamp. Dit onderzoek plus “het overleg met de regio” moet leiden tot een besluit over al dan niet verkabelen van delen. Onder overleg met de regio schaart Kamp ook het bestuurlijk overleg dat hij vooraf voert met de provincie Groningen en betrokken gemeenten; dat past bij een rijkscoördinatie-regelingstraject, waarbij “wensen en zorgen uit het gebied” worden betrokken, aldus de minister. “Zowel de bestuurders als de werkgroepen van omwonenden beschouw ik als belangrijke partners in het gebied. Met beide partijen wordt vanuit mijn ministerie en Tennet overleg gevoerd, ook over eventuele ondergrondse aanleg.”

In het najaar hoopt Kamp dan een ontwerpinpassingsplan voor het uiteindelijke tracé te kunnen publiceren, waar eventuele verkabeling ook in wordt verwerkt. Oorspronkelijk had het ontwerp-inpassingsplan in het tweede kwartaal van 2016 zullen worden gepubliceerd, maar het nadere onderzoek heeft dit dus wat vertraagd.

© 2016 Energeia. Alle rechten voorbehouden.

 

 • 16 juni 2016: 

160616 minEZ-TK hoogspanningsverbinding-van-380-kv-in-groningen-van-eemshaven-naar-vierverlaten

 • 14 juni 2016: Burgerverzet wil alternatieve route Noord-West 380 kV

 

WESTERDIJKSHORN (Energeia) – Hoe is het voorlopig zoekgebied voor de nieuwe hoogspanningssverbinding Noord-West 380 kV tot stand gekomen? En welke partijen zijn daar allemaal bij betrokken geweest? Die vragen hoopt de Buurtvereniging Westerdijkshorn beantwoord te zien door middel van een gehonoreerd beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Met als uiteindelijk doel tot een alternatief route voor de verbinding te komen die op meer steun in de regio kan rekenen.

Landelijk netbeheerder Tennet wil in Groningen een 220 kV-hoogspanningsverbinding vervangen voor een 380 kV-verbinding, tussen Eemshaven en Vierverlaten. Er wordt momenteel door Tennet en betrokken ministeries gewerkt aan een ontwerp-inpassingsplan, dat dit jaar ter inzage moet komen en uiteindelijk moet leiden tot een definitieve tracékeuze.

Deze plannen (in eerste instantie in omvangrijker vorm) dateren uit 2009, en dat is precies waar de crux zit volgens Hiska Ubels van de Buurtvereniging Westerdijkhorn, die een groep bewoners en belanghebbenden vertegenwoordigt die niet blij is met de plannen zoals ze in de startnotitie destijds zijn gepresenteerd. Zij stelt dat de de uitgangspunten en kennis waarop die startnotitie is gebaseerd, inmiddels flink achterhaald zijn. “Het huidige tracé is niet optimaal en ingehaald door de tijd”, vat Ubels de bezwaren samen. Ook dreigt het open Groningse landschap met kleine dorpjes te zwaar te worden aangetast, is volgens haar de heersende mening in de regio.

“We willen niet dat er geen 380 kV-verbinding komt, we zeggen ook niet dat de verbinding ondergronds moet. Het moet goed“, aldus Ubels. En ‘goed’ is in de ogen van de buurtvereniging vooral door de kennis van de regio te benutten bij het bepalen van een tracé. “We willen gezamenlijk kijken naar een alternatief, met de hier aanwezige gebiedskennis, in plaats van met de kennis op afstand.”

Bij het ministerie van Economische Zaken werd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur documentatie opgevraagd over de besluitvorming en planvorming tot nu toe, die deze week voor een groot deel is gehonoreerd. De buurtvereniging wil onder andere de juridische houdbaarheid van de plannen daarmee toetsen. De buurtvereniging werkt onder meer samen met een andere bewonersgroep Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge, en heeft ook de gemeenten Bedum, Winsum en Zuiderhorn betrokken. Deze gemeenten hebben bijvoorbeeld bij het ministerie van Economische Zaken aangedrongen om te kijken of het mogelijk is een deel van de verbinding te verkabelen.

Daarmee tekent zich een zelfde beweging af als in de provincies Noord-Brabant en Zeeland, waar Tennet ook een nieuwe 380 kV-verbinding wil bouwen: bewoners zijn het niet eens met de voorlopige tracékeuze van Tennet, en proberen alternatieven aan te dragen. In Noord-Brabant had dat verzet tot resultaat dat er inderdaad opnieuw gekeken wordt naar de route. In Zeeland proberen belanghebbenden momenteel ook gehoor te krijgen voor een andere optie dan Tennet en EZ in gedachten hadden.

© 2016 Energeia. Alle rechten voorbehouden.

 

 • 30 april 2016: Een streep door het land van de grutto

(artikel in het Dagblad van het Noorden van 30 april 2016)

http://www.dvhn.nl/groningen/Een-streep-door-het-land-van-de-grutto%E2%80%99s-21317770.html

 

 • 4 april 2016: Kerkje Wetsinge beste gebouw van het jaar 2016
 • Exterieur kerkje Wetsinge

Het kerkje van Klein Wetsinge is genomineerd voor het ‘beste gebouw van het jaar’. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Branchevereniging van architectenbureaus.

De 175 jaar oude kerk is het afgelopen jaar in opdracht van de stichting Oude Groninger Kerken gerestaureerd en verbouwd onder leiding van het Lemster architectenkantoor De Jong.

Eieren
Aan de buitenkant is de kerk zeer terughoudend en onopvallend gerestaureerd maar van binnen heeft het een grote metamorfose ondergaan. In de oude kerk zijn twee ‘eieren’ geplaatst. Grote afsluitbare ovale ruimtes waar een keuken en een vergaderzaal zijn ondergebracht.

Behalve als kerk is het gebouw nu inzetbaar als ruimte voor recepties en partijen, zit er een restaurant in en worden er streekproducten verkocht. Maar bovenal vervult de kerk een verbindende rol voor de bewoners van het gebied.

Uitzicht
Het gebouw biedt sinds de restauratie ook een aantal nieuwe attracties: via het uurwerk in de toren kunnen bezoekers over de gewelven naar achteren lopen waar een uitzichtspunt over het Reitdiepgebied is gemaakt.

De jury onder voorzitter Hanneke Groenteman selecteerde het Groninger kerkje als enige gebouw buiten de Randstad als kandidaat voor de prijs. Op 19 mei wordt deze prijs uitgereikt.

Er is ook een publieksprijs waar online op gestemd kan worden. Dit kan ophttp://www.gebouwvanhetjaar.nl/publieksprijs-2016/

 

 • Vertraging bij aanleg van omstreden ‘stroomsnelweg’ (25 maart 2016)

 

scan002

 • 22 maart 2016

Ook vanuit het ministerie van EZ kwam in de tweede helft van maart 2016 bij de werkgroepen het bericht dat er nog een keer worden gekeken wordt of een deel van de verbinding ondergronds kan worden gebracht. De genoemde aanleidingen hiervoor zijn: de verruimde technische mogelijkheden; de reacties uit het overleg tussen gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn, provincie Groningen met Tennet en EZ; en de reacties van de omwonenden in het gebied. Hierbij zal het uitgangspunt ‘bovengronds tenzij’ worden gehanteerd uit het SEV III uit 2009:

Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer worden in beginsel bovengronds aangelegd. Op basis van een integrale afweging op projectniveau kan – voor zover dit uit oogpunt van leveringszekerheid verantwoord is – in bijzondere gevallen, met name voor kortere trajecten, ondergrondse aanleg worden overwogen.

Onderzoek en ontwikkeling van de ondergrondse aanleg van hoogspanningsleidingen wordt actief bevorderd. Zodra het vanuit leveringszekerheid en meerkosten verantwoord is, zullen nieuwe hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer ondergronds worden aangelegd daar waar de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg evident is.

 

 

 • 18 maart 2016: Minister Kamp kondigt nieuw onderzoek aan!

Onderzoek Kamp nw versie 2016

http://www.tennet.eu/nl/nl/nieuws/article/wereldprimeur-voor-tennet-met-nieuwe-kostenbesparende-stroomkabel.html

 

http://www.dvhn.nl/groningen/Compensatie-voor-schade-stroomlijn-21201939.html

 

http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Hoogspanningskabel-onder-Reitdiepdal-door-21144362.html

 

rhttp://www.dvhn.nl/groningen/Ook-in-Winsum-verzet-tegen-%E2%80%98stroomsnelweg-21143388.html

 

http://www.dvhn.nl/plus/Onrust-over-hoogspanningskabel-tussen-Eemshaven-en-Vierverlaten-21127264.html

 

http://www.dvhn.nl/groningen/Tennet-rekent-op-gang-naar-Raad-van-State-21133650.html

 

https://www.dvhn.nl/groningen/Een-nieuwe-%E2%80%98stroomsnelweg-door-het-oude-land-21133396.html

 

http://www.dvhn.nl/groningen/Verzet-tegen-%E2%80%98stroomsnelweg-groeit-21129267.html

 

9 maart 2016: Investeringen Tennet

Op 9 maart 2016 is in de Telegraaf en het Dagblad van het Noorden een artikel verschenen over de investeringsplannen van Tennet voor het hoogspanningsnetwerk. Interessant is dat er ook wordt gesproken over een nieuwe supergeleidende kabel die Tennet wil gebruiken voor de vervanging van hoogspanningsmasten. Zie hiervoor ook het kopje Tennet onder Media.

Artikel 2 Krantenartikel 1

 

Dagblad van het Noorden (23 Februari 2016): Ook in Winsum verzet tegen ‘stroomsnelweg’

 

Uitbreiding Hoogspanningsstation Oostzaan

Tennet en het Ministerie van Economische zaken organiseren op 7 april aanstaande twee ronde tafelsessies in de Kunstgreep. De bewoners van woningen in de buurt van de hoogspanningsverbinding Oostzaan – Beverwijk hebben een uitnodiging ontvangen.

In deze uitnodiging wordt gesproken over een uitbreiding van het hoogspanningsstation, er komt een veld bij, en de spanning op het tweede cicuit zal in 2016 verhoogd worden van 150 kV naar 380 kV.

 

20150313-parool-hoogspanningslijnen-leveren-miljoenen-op

Parool – Vrijdag 13 Maart 2015

Bron: www.oostzaan380kv.wordpress.com